A. Algemene Voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Musical 2.0: De organisatie die ten gunste van talentontwikkeling in de Nederlandse podiumkunstensector trainingen organiseert om de zang-, spel-, en danskwailiteiten van de deelnemers te verbeteren.

2. Workshop(s): Een door Musical 2.0 georganiseerde workshop, masterclass, training, opleidingstraject of vergelijkbaar programma.

3. Deelnemer(s): Personen die zich aanmelden voor een door Musical 2.0 georganiseerde workshop.

4. Aanmelding: Een schriftelijke, telefonische of elektronische aanmelding/inschrijving van een deelnemer voor een workshop door Musical 2.0 bevestigt.

B. Toepasselijkheid
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops welke door Musical 2.0 worden georganiseerd en alle overeenkomsten die zijn aangaat met deelnemers.

6. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands rechts van toepassing. Op alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

C. Rechten en verplichtingen deelnemer
7. Aanmeldingen zijn bindend wanneer zij tot stand zijn gekomen aan de hand van artikel 4.

8. Een deelnemer onder de achttien (18) jaar dient voorafgaand aan de inschrijving toestemming te verkrijgen van een ouder, verzorger of voogd voor deelname aan de workshop.

9. Tenzij anders overeengekomen, dient de deelnemer het volledige bedrag voor aanvang van de workshop te hebben voldaan.

10.1. Afzegging van de deelnemer, om welke reden dan ook, kan uitsluitend tot 14 dagen voorafgaand aan de workshop. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

10.2. In overleg is het mogelijk een vervangende deelnemer aan te dragen. Musical 2.0 is gerechtigd deze vervanger te weigeren, om welke reden dan ook.

11. Wanneer de deelnemer tijdig heeft afgezegd, wordt het volledige bedrag, binnen 14 dagen teruggestort.

D. Rechten en plichten Musical 2.0
12. Musical 2.0 is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommer van de deelnemer.

13. Musical 2.0 behoudt zich ten alle tijden het recht een workshop te annuleren. Eventuele betaling wordt dan binnen 14 dagen teruggestort.

14. Gemaakte kosten door deelnemer, buiten de betaling van de workshop om, worden niet vergoed bij een wijziging of annulering van een workshop.

15. Musical 2.0 is gerechtigd een deelnemer de toegang te weigeren of te ontzeggen wanneer de deelnemer: niet voldoet aan de toegangseis; door gedrag of anderzins het verloop van de workshop verhindert; niet voldoet aan betalingsverplichtingen, eerder door Musical 2.0 op de hoogte is gebracht van uitsluiting, om welke reden dan ook.

16. Musical 2.0 gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van haar deelnemers. Gegevens worden dan ook niet aan derden verstrekt.