A. Algemene Voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Musical 2.0: De organisatie die ten gunste van talentontwikkeling in de Nederlandse podiumkunstensector kort- en langlopende activiteiten organiseert om de zang-, spel-, en danskwailiteiten van de deelnemers te verbeteren.

2. Activiteit(en): Een door Musical 2.0 georganiseerde productie, cursus, workshop, masterclass, training, opleidingstraject of vergelijkbaar programma.

3. Leerling(en): Personen die zich aanmelden voor een door Musical 2.0 georganiseerde activiteit.

4. Aanmelding: Een schriftelijke, telefonische of elektronische aanmelding/inschrijving van een deelnemer voor een activiteit door Musical 2.0 bevestigt.

B. Toepasselijkheid
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten welke door Musical 2.0 worden georganiseerd en alle overeenkomsten die zijn aangaat met leerlingen.

6. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands rechts van toepassing. Op alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

C. Rechten en verplichtingen leerling
7. Aanmeldingen zijn bindend wanneer zij tot stand zijn gekomen aan de hand van artikel 4.

8. Een deelnemer onder de achttien (18) jaar dient voorafgaand aan de inschrijving toestemming te verkrijgen van een ouder, verzorger of voogd voor deelname aan de activiteit.

9. Tenzij anders overeengekomen, dient de leerling het volledige bedrag voor aanvang van de activiteit te hebben voldaan. Bij langlopende activiteiten wordt bij aanvang van de activiteit een betalingsregeling afgesproken.

10.1.1. Afzegging van de leerling op een activiteit (kort- en langlopend), om welke reden dan ook, kan uitsluitend tot 14 dagen voorafgaand aan de activiteit. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

10.1.2. In overleg is het mogelijk een vervangende leerling aan te dragen. Musical 2.0 is gerechtigd deze vervanger te weigeren, om welke reden dan ook.

10.2 Afzegging van de leerling op deelname aan een activiteit, om welke reden dan ook, kan uitsluitend tot 14 dagen voorafgaand aan de start van de repetities. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht.

11. Wanneer de leerling tijdig heeft afgezegd, wordt het betaalde bedrag, binnen 14 dagen teruggestort.

D. Rechten en plichten Musical 2.0
12. Musical 2.0 is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommer van de leerling.

13. Musical 2.0 behoudt zich ten alle tijden het recht een activiteit te annuleren. Eventuele betaling wordt dan binnen 14 dagen teruggestort.

14. Gemaakte kosten door de leerling, buiten de betaling van de activiteit om, worden niet vergoed bij een wijziging of annulering.

15. Musical 2.0 is gerechtigd een leerling de toegang te weigeren of te ontzeggen wanneer de leerling: niet voldoet aan de toegangseis; door gedrag of anderzins het verloop van de activiteit verhindert; niet voldoet aan betalingsverplichtingen, eerder door Musical 2.0 op de hoogte is gebracht van uitsluiting, om welke reden dan ook.

16. Musical 2.0 gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van haar leerlingen. Gegevens worden dan ook niet aan derden verstrekt.